Karnataka Road Development Corporation Limited

Key Team Members

KRDCL Chief Engineers
Naik Vasant Valappa 05-02-2024 Till Date
Durugappa.K 09-08-2023 05-02-2024
Mahesha 07-11-2022 09-08-2023
C.Ravindranath (I/C) 30-09-2022 07-11-2022
R. Prasad 21-08-2021 30-09-2022
B.S. Shivakumar 25-01-2019 21-08-2021
K. Rajesh 15-06-2018 24-01-2019
T.D. Nanjundappa (I/C) 01-03-2017 15-06-2018
Mazhar Javeed 24-09-2015 28-02-2017
G. Chandramouly Naik 10-07-2013 23-09-2015
Pramod Reddy Patil(I/C) 04-02-2013 08-07-2013
Shivashankar (I/C) 17-10-2012 04-02-2013
R.Sreenivasa 07-06-2012 17-10-2012
N.S.Ramesh 29-06-2009 07-06-2012
M.B Burji 03-03-2008 29-06-2009
M. Ganesha 13-07-2005 03-03-2008
K.S Krisnamurthy 01-01-2003 31-05-2005
Key Officers
Company Secretary
J. V Shivaprakash 01-06-2020 Till date
Vijayakrishna K T(C) 25-09-2009 31-05-2020
S. Ramesh 01-06-2009 22.07.2009
B.V Kamath 15-10-1999 01-06-2009
Chief Financial Officer
Chaitra J 13-09-2023 Till date
Devaki.N.K 22-07-2021 12-09-2023
M.R Jayaramu (I/c) 01-06-2021 22-07-2021
C.A Shivappa 03-07-2018 31-05-2021
B.Lakshmikanth 10-08-2017 03-07-2018
C.A.Shivappa 22-12-2008 10-08-2017
SRINIVAS GOWDA 19-02-2007 22-12-2008
R. VISHNUVARMAN 01-09-2003 16-08-2006
C. SATYANARAYANA 01-12-1999 05-06-2003