ಕರ್ನಾಟಕ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ

Board of Directors

KRDCL is managed by the Board of Directors and the Company is limited by its liabilities.

Hon'ble PWD Minister, Govt. of Karnataka

Shri Govind M Karajol

Hon'ble Deputy Chief Minister & PWD Minister, Govt. of Karnataka

Hon'ble Chairman, KRDCL

Shri K. Shivanagowda Nayaka

Hon'ble Chairman, KRDCL

Hon'ble Vice Chairman, KRDCL

Shri G.V Basavaraju (G.V.T)

Hon'ble Vice Chairman, KRDCL

Present Board of Directors:

Chairman
Shri K. Shivanagowda Nayaka
Hon'ble MLA, Devadurga
Vice Chairman
Shri G.V Basavaraju (G.V.T)
 
Director
Dr. Rajneesh Goyal, IAS
ACS, PW & IWTD, B'lore
Director
Shri Kapil Mohan, IAS
ACS, I. D. D
Director
Dr.P.C.Jaffer, IAS
Secretary Finance-(Expenditure)
Director
Dr. K. S. Krishna Reddy
Secretary - PWD, B'lore
Director
Shri B. Guruprasad
CPO, KSHIP
Managing Director
Dr. H.S. Prakash Kumar
KRDCL
Director
Regional Chief-HUDCO
Regional Chief HUDCO, Bangalore.
Director
Dr.B.R Srinivas Murthy
Retd Prof. IISC, Bangalore
Director
Shri. R.Jai Prasad
Engineer-in-Chief (Retd.,)
Director
Shri T.D Manmohan
Chief Engineer(retd.)
Director
Shri. K.R Machappanavar
 
 
 
 

Technical Committee

Sl No Name Designation
1 Shri. R.Jai Prasad Chairman
2 Dr. H.S. Prakash Kumar Member
3 Additional Secretary - PWP&IWTD Member
4 Shri. T.D. Manmohan Member
5 Prof. B.R. Srinivas Murthy Member
6 Shri. M.B Burji Member
7 Shri. G. Chandramouli Naik Member
8 Shri. R.K.Jai Gopal Member
9 Prof .A.Veeraragavan Member
10 Internal Financial Advisor (IFA) - PWD Member
11 Shri. B.S Shivakumar Member-Convenor